Thenjiwe Niki Nkosi

Protocol, 2022
Oil on canvas, 108 x 150cm