2017
Pieter Hugo
Flat Noodle Soup Talk
Untitled, Beijing, 2015-16
Untitled, Beijing, 2015-16
Untitled, Beijing, 2015 - 16
Untitled, Beijing, 2015 - 16
Penelope, Beijing, 2015-16
Penelope, Beijing, 2015-16
Dy and Jeffrey Wu, Beijing, 2015-16
Dy and Jeffrey Wu, Beijing, 2015-16
Untitled, Beijing, 2015-16
Untitled, Beijing, 2015-16
Yu Yuechao, Beijing, 2015-16
Yu Yuechao, Beijing, 2015-16
The Li Family, Beijing, 2015-16
The Li Family, Beijing, 2015-16
Untitled, Beijing, 2015-16
Untitled, Beijing, 2015-16
Deersan, Beijing, 2015-16
Deersan, Beijing, 2015-16
Tan Yunfei, Beijing, 2015-16
Tan Yunfei, Beijing, 2015-16
Untitled, Beijing, 2015-16
Untitled, Beijing, 2015-16
Da Jian, Beijing, 2015-16
Da Jian, Beijing, 2015-16
Qiang Wang and his family, Beijing, 2015-16
Qiang Wang and his family, Beijing, 2015-16
Yang Kaihang, Beijing, 2015-16
Yang Kaihang, Beijing, 2015-16
Xu Rui, Beijing, 2015-16
Xu Rui, Beijing, 2015-16
Mr Li, Beijing, 2015-16
Mr Li, Beijing, 2015-16
Lucia and her family, Beijing, 2015-16
Lucia and her family, Beijing, 2015-16
Untitled, Beijing, 2015-16
Untitled, Beijing, 2015-16
Li Chunze, Beijing, 2015 - 16
Li Chunze, Beijing, 2015 - 16
Lin, Beijing, 2015-16
Lin, Beijing, 2015-16
Mrs and Mr Zhou, Beijing, 2015-16
Mrs and Mr Zhou, Beijing, 2015-16
Baihe and Zao, Beijing, 2015-16
Baihe and Zao, Beijing, 2015-16
Mr and Mrs Guo, Beijing, 2015-16
Mr and Mrs Guo, Beijing, 2015-16
Untitled, Beijing, 2015-16
Untitled, Beijing, 2015-16
Peng Wang and her family, Beijing, 2015-16
Peng Wang and her family, Beijing, 2015-16
Wu Qiuping, Beijing, 2015-16
Wu Qiuping, Beijing, 2015-16
Untitled, Beijing, 2015-16
Untitled, Beijing, 2015-16
Li Jing, Beijing, 2015-16
Li Jing, Beijing, 2015-16
Mu, Beijing, 2015-16
Mu, Beijing, 2015-16
Untitled, Beijing, 2015-16
Untitled, Beijing, 2015-16
Zeng Mei Hui Zi, Beijing, 2015-16
Zeng Mei Hui Zi, Beijing, 2015-16
Untitled, Beijing, 2015-16
Untitled, Beijing, 2015-16
Duoduo and Yiming, Beijing, 2015-16
Duoduo and Yiming, Beijing, 2015-16
Liu Xiaoye, Beijing, 2015-16
Liu Xiaoye, Beijing, 2015-16
Lao Nian Er, Beijing, 2015-16
Lao Nian Er, Beijing, 2015-16
Untitled, Beijing, 2015-16
Untitled, Beijing, 2015-16
Untitled, Beijing, 2015-16
Untitled, Beijing, 2015-16
Zeng Qianrong, Zhang Shuyun, Zeng Xingming, Liao Zhixin, Beijing, 2015-16
Zeng Qianrong, Zhang Shuyun, Zeng Xingming, Liao Zhixin, Beijing, 2015-16
Untitled, Beijing, 2015-16
Untitled, Beijing, 2015-16
Wan Jun, Beijing, 2015-16
Wan Jun, Beijing, 2015-16
Untitled, Beijing, 2015-16
Untitled, Beijing, 2015-16
Gong Yining, Beijing, 2015-16
Gong Yining, Beijing, 2015-16