Cape Town

12 March - 4 July 2020
Mawande Ka Zenzile
Udludlilali
Installation view
Udludlilali
Installation view
Installation view
Udludlilali
Installation view
Installation view
Udludlilali
Installation view
Installation view
Udludlilali
Installation view
Installation view
Udludlilali
Installation view
Installation view
Udludlilali
Installation view
Installation view
Udludlilali
Installation view
Installation view
Udludlilali
Installation view
Installation view
Udludlilali
Installation view