Cape Town

5 November - 5 December 2020
Portia Zvavahera
Ndichasvika Rinhi Ndionekwe
Handidi kutungwa (Don’t attack)
Handidi kutungwa (Don’t attack)
Ndrikuda kusvika (Longing to be there)
Ndrikuda kusvika (Longing to be there)
Tauya kwamuri (We have come)
Tauya kwamuri (We have come)
You will tread on the lion
You will tread on the lion
Vachengeti vangu (My guardian)
Vachengeti vangu (My guardian)
Maruva akaburitswa tiri mugomo (We received flowers)
Maruva akaburitswa tiri mugomo (We received flowers)
Pfekai gogo mhamha (Wear your stiletto)
Pfekai gogo mhamha (Wear your stiletto)